top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

EMPOWER SPACES

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Empower Spaces) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Empower Spaces. Toepasselijkheden van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

1.2 Offerte

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 (één) maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Empower Spaces verstrekte gegevens waarop Empower Spaces de offerte baseert.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Empower Spaces begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

Empower Spaces spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een professional verwacht mag worden. Voor zover noodzakelijk zal Empower Spaces de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Indien gewenst door de Opdrachtgever zal, nadat hiervoor door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt, Empower

EMPOWER SPACES

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Empower Spaces) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Empower Spaces. Toepasselijkheden van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

1.2 Offerte

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 (één) maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Empower Spaces verstrekte gegevens waarop Empower Spaces de offerte baseert.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Empower Spaces begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

Empower Spaces spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een professional verwacht mag worden. Voor zover noodzakelijk zal Empower Spaces de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Indien gewenst door de Opdrachtgever zal, nadat hiervoor door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt, Empower

"Creating Better Spaces"

bottom of page